Program profilaktyki wad postawy

Projekt zakończony. Bardzo dziękujemy wszystkim Dyrektorkom oraz Dyrektorom szkół podstawowych w regionie za wszelką udzieloną pomoc oraz samym Uczniom za uczestnictwo w zajęciach.

 

Zobacz zdjęcia z zajęć w ramach projektu, kliknij tutaj

 

CENTRUM MEDYCZNE „VITA” PAWEŁ SKRĘTOWICZ

realizuje projekt o nr RPLU.11.02.00-06-0086/18 dofinansowanym w ramach działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne pn.

„Zdrowe dzieci – program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 10-14 lat z województwa lubelskiego”

Celem projektu

jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród 4000 uczniów, w wieku 10-14 lat, z terenu województwa lubelskiego, poprzez nabycie wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu oraz udział w przesiewowych badaniach diagnostycznych i działaniach praktycznych, w ramach Regionalnego Programu Zdrowotnym (RPZ), tj. „Programu profilaktyki wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu wśród uczniów w wieku 10-14 lat z terenu woj. lubelskiego na lata 2018-2020”, do 31.12.2020r.

Zgłoszenia

Mogą być dokonywane drogą mailową, pocztową, telefoniczną lub osobiście, od pn.-pt. w godzinach pracy Centrum. Osoby zainteresowane udziałem w badaniach prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie (kliknij by wyświetlić)

 1. Formularz zgłoszeniowy - kliknij by wyświetlić
 2. Ankieta dla uczniów przed udziałem w programie - kliknij by wyświetlić
 3. Ankieta dla uczniów po udziale w programie - kliknij by wyświetlić
 4. Ankieta dla rodziców przed udziałem w programie - kliknij by wyświetlić
 5. Ankieta dla rodziców po udziale w programie - kliknij by wyświetlić
 6. Ankieta satysfakcji dla uczniów - kliknij by wyświetlić

Wady postawy

i zaburzenia rozwoju ruchu stanowią obecnie istotny problem zdrowotny dzieci w wieku szkolnym. W Polsce dotyczą według różnych autorów od 20 do 40% badanych. Wynika to przede wszystkim ze stylu życia młodego pokolenia, który negatywnie odbija się na zdrowiu i sprawności fizycznej. Główną przyczyną powstawania ich jest m.in. bardzo szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków szkolnych i pozaszkolnych, ograniczenie aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe.

Grupą szczególnie narażoną są dziewczęta w wieku 10-13 lat i chłopcy w wieku 13-14 lat. Zmiany w postawie ciała związane są m. in. z intensywnym przyrostem długości kończyn dolnych, tułowia oraz zmianą proporcji ciała. Wada postawy to wszelkie odchylenia od postawy prawidłowej. Są to zmiany w układzie kostnym, powodujące różnego rodzaju deformacje w narządzie ruchu np. wady klatki piersiowej, wady pleców lub/i kończyn dolnych.

Jakkolwiek definiować wady postawy zawsze będą to odchylenia od ogólnie przyjętych norm, które należy jak najwcześniej wykrywać, kontrolować i leczyć.

Zgodnie z wytycznymi Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS), Scoliosis Reserch Sociotety (SRS), Pediatric Orthopedic Society of North America (POSNA oraz American Academy of Pediatric, badania przesiewowe w kierunku wykrycia skoliozy powinny być przeprowadzany dwukrotnie wśród dziewcząt – w wieku 10 i 12 lat, natomiast u chłopców jednokrotnie w wieku 13 lub 14 lat.

Planowane efekty realizacji projektu:

1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 4000 osób,
2. Liczba osób, u których po opuszczeniu programu zostały zdiagnozowane i/lub ograniczone problemy zdrowotne – 3600 osób,
3. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców – 1 sztuka,
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 50 osób,
5. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich – 2200 osób,
6. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 450 sztuk,
7. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 200 osób.

Harmonogram:

Etap I – działania informacyjno-rekrutacyjne

Informacja na stronie internetowej realizatora programu (CM VITA) oraz na terenie siedziby organizatora programu. Działania obejmują m.in.: kolportaż ulotek i plakatów.

Etap II – działania edukacyjne

Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą prowadzone w formie prelekcji (2 spotkania, czas trwania 1 spotkania ok. 45 minut) w grupach liczących maksymalnie 30 uczniów. Zalecane jest, aby w zajęciach edukacyjnych uczestniczyli rodzice/ opiekunowie prawni uczniów.

Zajęcia odbędą się 22.11.2019 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie (Chełmska 44, 21-070 Cyców) od 8:00 do 12:30, a później w Zespole Szkół w Urszulinie (Szkolna 23, 22-234 Urszulin)  w godzinach 13:30- 15:00.

Wykładowcami są: Magdalena Sobiech – specjalista fizjoterapii i Dominika Plewik – magister kierunku studiów Zdrowie Publiczne.

Etap III – działania diagnostyczne

Przeprowadzenie testów funkcjonalnych określających stopnie przykurczy w stawach kręgosłupa, biodrowych, ramiennych, niewydolność grup mięśniowych, zakres ruchów w stawach, chwiejność tułowia i inne niezbędne informacje, będące wskazówkami postępowania korekcyjnego. Testy funkcjonalne zostaną przeprowadzone wśród wszystkich uczniów spełniających kryteria włączenia do programu.

Zakres badania diagnostycznego będzie obejmował:

 • test Degi,
 • test Thomasa,
 • test Langego,
 • test Adamsa,
 • test Mattiassa,
 • test Schobera,
 • test Otta,
 • test Derbolowsky'ego.

Działania diagnostyczne odbędą się 27.11.2019 roku w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie (Chełmska 44, 21-070 Cyców) od 7:00 do 17:00.

Dzieci badać będą: dr Juliana Woszczyło – specjalista rehabilitacji medycznej pracująca na co dzień w SPSK4 Lublin oraz dr Adnan Bacher – specjalista ortopedii i traumatologii pracujący na co dzień w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Główne zadania:

Działania edukacyjne. Zajęcia z edukacji zdrowotnej prowadzone w formie prelekcji dla uczniów wraz z opiekunami (2 spotkania po 45 minut) w grupach ok 30 osób. Łącznie 134 grup. Celem zajęć jest wskazanie uczniom i ich rodzicom/opiekunom prawnym wiedzy z zakresu przyczyn powstawania wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu, cech charakterystycznych oraz zapobiegania ich powstawaniu.
Działania diagnostyczne. Przeprowadzenie diagnostycznych badań przesiewowych w celu wykrycia wad postawy i zaburzeń rozwoju ruchu. Badanie polegać będzie na przeprowadzeniu testów funkcjonalnych wśród 4000 uczniów w wieku 10-14 lat spełniających kryteria włączenia do projektu - indywidualnie dla każdego ucznia, tj. test Degi, test Thomasa, test Langego, test Adamsa, test Mattiassa, test Schobera, test Otta, test Derbolowsky'ego.
Działania praktyczne skierowane będą do 2000 uczniów w wieku 10-14 lat z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu, dla każdej grupy to 4 spotkania po 45 min. Zajęcia prowadzone będą w grupach maks. 10 os., 200 grup. Celem działania będzie poprawa stanu zdrowia, praktyczna nauka ćwiczeń opracowanych indywidulanie dla ucznia, które po zakończeniu projektu będą mogły być wykonywane samodzielnie w domu. Każdy z uczestników otrzyma zestaw do samodzielnego wykonywania ćwiczeń: mata, piłka gimnastyczna, woreczki do ćwiczeń gimnastycznych, laska gimnastyczna/ rozciągliwa taśma rehabilitacyjna.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkół województwa lubelskiego uczestniczących w projekcie w ramach godzin wychowawczych lub pozalekcyjnych zajęć dodatkowych od poniedziałku do piątku. Szczegółowy harmonogram zajęć / spotkań ustalony zostanie z dyrekcją szkół.

Wartość projektu: 954 010,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 810 908,50 PLN
Dofinansowanie projektu z budżetu krajowego: 95 401,00 PLN

 

Działania podjęte w ramach projektu są BEZPŁATNE

 

 

 

Post Author: CM Vita