Poradnia Medycyny Pracy

LEKARZ SPECJALISTA

 

dr Halina RESZTAK

SPZOZ Łęczna, Krasnystawska – lekarz medycyny pracy

82 571 33 16

ZAKRES USŁUG

Ustawa o służbie medycyny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do współpracy w zakresie opieki nad pracownikami. Badania przeprowadzane są w godzinach przedpołudniowych w naszej siedzibie w Urszulinie przy ul. Modrzewiowej 1. Zakres konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych ustalamy zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie informacji określających stanowisko pracy, zawartych w skierowaniu, wystawionym przez pracodawcę. Na podstawie kompleksowej oceny stanu zdrowia badany otrzymuje stosowne zaświadczenie. Zaspakajanie potrzeb, mówiąc ściślej obowiązków Pracodawcy wobec pracowników, stanowi główny cel naszej działalności. Przeprowadzamy badania wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy.

Zakres świadczonych przez nas usług, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pracy, obejmuje:

- badania wstępne
- badania okresowe
- badania kontrolne
- badania wysokościowe
- badania sanitarno-epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia
- badania kierowców (badania do prawa jazdy)
- badania psychotechniczne (podwykonawca: Pracownia psychologiczna Agnieszka Dobies)

ZASADY WSPÓŁPRACY

Przed przystąpieniem do badań  zapraszamy do podpisania umowy na badania profilaktyczne.
Zgodnie z art. 12. ust. 1  ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na czas nie krótszy niż rok.
Umowa powinna określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów.

Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik może zgłosić się do nas na badania z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo do badań laboratoryjnych.

Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996.69.332 z późn. zm.)

BADANIA LEKARSKIE SPECJALISTYCZNE

Wykonujemy badania w zakresie:
- medycyny pracy
- okulistyki
- laryngologii
- neurologii
- kardiologii
- foniatrii

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

- badania komputerowe wzroku
- badanie dna oka
- ekg, ekg wysiłkowe
- audiometria
- spirometria
- testy dermatologiczne
- rtg płuc

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>