Opieka pielęgniarska

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ pacjentom przewlekle chorym przysługują świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Opieka, o której mowa, realizowana jest w warunkach stacjonarnych oraz domowych.
Centrum Medyczne VITA podpisało kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej w powiecie włodawskim.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa stanowi opiekę nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów; w przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 i 1610).

Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

1. nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe
2. nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych
3. nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie
4. niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej

Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej i obejmują czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz z ustalonego przez pielęgniarkę podczas pierwszej wizyty u pacjenta planu opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, jak również:
przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością
świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania
edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny
pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu zdrowia przez pielęgniarkę odbywa się na koniec każdego miesiąca. W przypadku, gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel, NFZ zaprzestaje finansowania opieki za kolejny miesiąc kalendarzowy.
Pielęgniarka opieki długoterminowej zapewnia dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00; w soboty i dni ustawowo wolne od pracy udziela świadczeń w medycznie uzasadnionych przypadkach. Wizyty pielęgniarki odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu.

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania –
równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednocześnie opiekować się więcej niż
6 świadczeniobiorcami.

Obecnie kontrakt z NFZ pozwala objąć opieką ok. 30stu obłożnie chorych Pacjentów, który realizują pielęgniarki:

Danuta DĄBROWSKA – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Teresa SŁAWIŃSKA – kurs: pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Violetta TOBIASZ – kurs: pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo ratunkowe
Dorota SKRZYŃSKA – specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Krystyna PILCH – kurs: pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Izabela DEJKO – kursy: pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo opieki paliatywnej, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

REJESTRACJA

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>