Polityka Prywatności

I. DEFINICJE / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

Ilekroć w Polityce Prywatności występują poniższe pojęcia, należy je zrozumieć w następujący sposób:
1. Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Polityki Prywatności; lub jest wynikiem naruszenia Polityki Prywatności przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

2. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.

3. Serwis – serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, pod adresem www.cmvita.com.pl za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.

4. Strony – Usługodawca, Użytkownik.

5. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

6. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika lub Usługodawcę.

7. Usługa – usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych przez Użytkownika.

8. Usługodawca – Centrum Medyczne VITA z Urszulina

9. Użytkownik – osoba fizyczna,  która ukończyła 18. roku życia.

10. Strona Centrum – przestrzeń dostępna pod adresem www.cmvita.com.pl

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

3. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za pisane przez siebie Treści.

6. Pewna część treści zawartych na łamach serwisu może wyświetlać się niepoprawnie w przypadku przeglądarek internetowych, które były długi czas nieaktualizowane. Najczęściej są to przypadki dotyczące wersji niewspieranych przez producentów. Z tego też powodu pewne opcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Serwisu w całości lub części bez podawania przyczyn oraz do wprowadzania zmian w regulaminie funkcjonowania Serwisu.

 

III. POLITYKA PLIKÓW “COOKIES” / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. „Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Użytkowników. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

2. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Strony Centrum, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

3. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania Strony Centrum domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie Użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.

 

IV. KOPIA BEZPIECZEŃSTWA / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. Dane na serwerach home.pl (właśnie u tego hostingodawcy są wykupione serwery Strony Centrum) podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup). W szczególności dostępne są kopie zapasowe serwisów WWW oraz poczty elektronicznej z ostatnich trzech dni. Umożliwia to szybkie odtworzenie zmodyfikowanego lub skasowanego zbioru.

2. Pamiętaj, że archiwizacja prowadzona jest w sposób punktowy – o określonych porach. Jeżeli list pojawił się na naszym serwerze pomiędzy dwoma sesjami backupu i został z niego usunięty (np. przez pobierający go program pocztowy) – jego odzyskanie będzie niemożliwe.

 

V. ZABEZPIECZENIA / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. Na serwerach home.pl funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie niezamawianej poczty po adresie e-mail, serwerze i kraju pochodzenia, ale także – analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów i zwrotów. Każdy użytkownik może także samodzielnie tworzyć własne listy adresów, domen, IP lub hostów, z których nie życzy sobie otrzymywać poczty (tzw. czarna lista) lub też – poczta ma być doręczana (biała lista).

2. Więcej na temat polityki antyspamowej znajdziesz pod adresem http://home.pl/spam

 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), w CENTRUM MEDYCZNE VITA ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: objęcie opieką medyczną oraz przepisy prawa:
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
- Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie i zakresu i rodzaju dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przechowywania.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
- Ustawa z dnia 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych.
- Ordynacja podatkowa.

2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE VITA z siedzibą w Urszulinie przy ulicy Modrzewiowej 1/1, numer REGON 110726542 i numer NIP 7121804770 reprezentowaną przez Pawła Skrętowicza.
Kontakt do administratora danych osobowych:
email: cmvita@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Modrzewiowa 1/1, 22-243
Kontakt do IOD:
email: iod@cmvita.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora - ul. Modrzewiowa 1/1, 22-243

3. Dane osobowe
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:
- objęcia opieką medyczną,
- świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do systemu rejestracji on-line,
- sprzedażą produktów i usług za pośrednictwem form płatności online,
- dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
- archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do informacji,
- sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora, niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
- usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej,
- przenoszenia danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem Danych Osobowych.

4. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej, identyfikacji pacjenta. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

VII. POUFNOŚĆ DANYCH / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. Korzystając ze Strony Centrum możesz być pewien, że Twoje dane osobowe pozostaną bezpieczne.

2. Na żądanie uprawnionych organów (Prokuratura, Policja) każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

3. Usługodawca pobiera dane techniczne Użytkownika, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dodatkowo możemy przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia Użytkownika za pomocą, którego następuje dostęp do Usługi. Użytkownika wyraża na rzecz Usługodawcy zgodę na dostęp do danych przechowywanych na serwerze, podczas wykonywania czynności technicznych i administracyjnych na serwerze przez Spółkę, w tym powierza przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w zbiorze danych przechowywanym na dysku serwera, o ile do przechowywania takiego zbioru danych dojdzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi przez Usługodawcę w szczególności w zakresie kopiowania zbioru danych oraz zbioru danych i innych danych po zakończeniu świadczenia Usługi.

 

VIII. KOMENTARZE / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. Pod artykułami i wpisami można umieszczać komentarze, które są miejscem wymiany informacji, komentarzy na tematy związane z edukacją, zainteresowaniami, sprawami związanymi z funkcjonowaniem Centrum Medycznego VITA.

2. Jako Usługodawca nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, ale zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia Polityki Prywatności, w tym w szczególności wypowiedzi zawierających treści rasistowskie, wzywające do nienawiści religijnej i etnicznej, seksistowskie, pornograficzne, urągające godności człowieka, wulgarne, urażające uczucia religijne oraz propagujących przemoc.

3. W komentarzach niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści zawierających przekazy promocyjne (reklamowe).

4. Użytkownik, wypowiadając się w komentarzach, wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Usługodawcy.

5. Administratorzy i moderatorzy pilnują, aby Polityka Prywatności była przestrzegana w komentarzach.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1.  Kopiowanie, reprodukowanie treści oraz wszelkich elementów graficznych z Serwisu w całości lub w części bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

2. Redakcja serwisu publikując jakiekolwiek materiały w Serwisie opiera się na własnych treściach lub informacjach zamieszczonych w innych źródłach. W drugim przypadku zawsze podaje ich nazwy wraz z odpowiednimi linkami.

3. Użytkownik, umieszczając treści na łamach Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie jego wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach Usługodawcy oraz publikacjach firm, które  współpracują z Usługodawcą.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / Centrum Medyczne VITA, Urszulin

1. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów Polityki Prywatności, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszej Polityki Prywatności w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Polityki Prywatności. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całej Polityki  Prywatności.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Zmiany obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

5. Polityka Prywatności obowiązuje od 20.07.2020 r.