Wizyty Domowe – Rehabilitacja

Wizyty domowe - do zadań fizjoterapeuty należy w zależności od wskazań lekarskich, realizowanie indywidualnego programu w domu chorego zgodnie z katalogiem świadczeń, nauka samoobsługi i niezależności od otoczenia oraz szkolenie rodziny w wykonywaniu ćwiczeń.

Pacjenci po udarach mózgu powinni spełniać kryteria zawarte w Narodowym Programie Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu oraz rokować poprawę (lokomocja, samoobsługa, funkcje poznawcze).

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie do działu celem objęcia opieką Pacjenta.

U Pacjentów z chorobami przewlekle postępującymi wskazaniem do objęcia tą forma rehabilitacji jest zaostrzenie przebiegu lub kolejny rzut choroby upośledzający funkcje narządu ruchu w stopniu uniemożliwiającym poruszanie się środkami komunikacji publicznej.

Wizyty domowe - rehabilitacja. W trakcie prowadzonej rehabilitacji domowej fizjoterapeuta współpracuje z pielęgniarką środowiskową / pielęgniarką opieki długoterminowej.

Wizyty domowe - Fragment artykułu rekomendowanego przez CM Vita - źródło strona lubelskiego oddziału NFZ

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze lub na stronie internetowej www.nfz-lublin.pl.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowane są przez lekarza i pielęgniarkę, poprzez:

- porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych w kontakcie bezpośrednim z pacjentem lub telefonicznie oraz w domu chorego,
- świadczenia pielęgniarskie udzielane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania
ciągłości leczenia,
- świadczenia udzielone przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą udzieloną przez lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Ważne:
- świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obejmują sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Więcej na http://www.nfz-lublin.pl

REJESTRACJA

NOWOCZESNY SPRZĘT CM VITA

[wds id="5"]

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-93905195-1', 'auto');ga('send', 'pageview');</script>