1.4 Wzór na konkurencję

Centrum Medyczne VITA realizuje

Projekt POPW.01.04.00-06-0020/19

Tytuł: Inteligentne wzornictwo jako szansa na rozwój działalności CM Vita

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

I. Cele projektu:

Celem działań podjętych przez beneficjenta jest uzyskanie zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki zwiększeniu stopnia wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej i przyszłej oraz uzyskanie rekomendacji wzorniczych dotyczących kluczowych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Cele jakościowe projektu:

• polepszenie jakości oferty produktowej poprzez wdrożenie innowacji,
• lepsza i bardziej spersonalizowana odpowiedź na zgłaszany przez poszczególne grupy użytkowników popyt,
• zwiększenie konkurencyjności firmy,
• zwiększenie atrakcyjności marki własnej,
• wzmocnienie potencjału rozwojowego firmy poprzez wykorzystanie rekomendacji wzorniczych opracowanych na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach audytu wzorniczego.

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 113 160.00 PLN
Wartość dofinansowania: 96 186.00 PLN

Post Author: CM Vita